کمیته‌ی ولایتی آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه‌ی افغانستان، در بامیان، ایجاد و آغاز به کار کرد

 
کمیته‌ی ولایتی آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه‌ی افغانستان، در بامیان، ایجاد و آغاز به کار کرد
_________________________
سه‌شنبه، 9 اسد 1397
در این مراسم، ابتدا محمد طاهر زهیر والی بامیان، بشیر احمد بشردوست رئیس هماهنگی با کابینه ریاست عمومی دارالانشاء شورای وزیران و داکتر شمس الاسلام شمس هماهنگ کننده سکرتریت آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه صحبت کردند.
این کمیته، در مرکز تحت ریاست رئیس اجرائیه و در ولایات توسط والیان رهبری می‌شود.
در جلسه، پس از صحبت‌های افتتاحیه، آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه معرفی شد و اهداف و لایحه وظایف آن تشریح و توضیح گردید.
همچنان در رابطه به اعضای کمیته‌ی ولایتی، وظایف آن، ارائه گزارش کمیته مطابق به فارمت های مربوطه و پیگیری تصامیم کمیته بحث و تبادل نظر صورت گرفتند.
در اخیر، فیصله گردید: 
1. سکرتریت کمیته‌ی ولایتی به ریاست اقتصاد محول شد.
2. در ساختار اجرایی آن، علاوه بر ادارات حکومتی، جامعه‌ی مدنی، شورای ولایتی، سکتور خصوصی، شورای علما، نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر، زنان تجارت پیشه و رسانه‌ها نیز عضویت داشته باشند.
3. نمایندگان ریاست های زراعت، صحت عامه، اقتصاد و خدمات سکتوری توظیف است تا مطابق به اسنادی موجود، چارت تشکیلاتی کمیته‌ی ولایتی آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه را تهیه و در جلسه‌ی بعدی ارائه کند.