اداره محلی بامیان، در سال مالی ۱۳۹۶، بالغ بر دو میلیارد و سه صد و سی و شش میلیون افغانی، در تطبیق پروژه ها و برنامه های انکشافی و خدماتی، مصرف کرده است

اداره محلی بامیان، در سال مالی ۱۳۹۶، بالغ بر دو میلیارد و سه صد و سی و شش میلیون افغانی، در تطبیق پروژه ها و برنامه های انکشافی و خدماتی، مصرف کرده است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه، ۱۲ دلو ۱۳۹۶
اداره محلی بامیان، به منظور تأمین و تحقق حکومتداری خوب، به ویژه اصل های شفافیت، مشارکت، حسابدهی و پاسخگوئی، کنفرانس گزارشدهی سالانه¬ی اداره محلی برای مردم بامیان را برگزار کرد.
این کنفرانس، به تعقیب کنفرانس های گزارشدهی در سطح ولسوالی ها، در مرکز بامیان برگزار شده بود، در آن کارکردها و فعالیتهای یکساله ادارات حکومتی و موسسات همکار برای مردم گزارش داده شد.
محمد طاهر زهیر والی بامیان، ضمن تشکری از همکاران اداره محلی، اعم بخش های ملکی و نظامی، کمیته برگزاری کنفرانس، کمیته ارزیابی کنفرانس، شورای ولایتی، نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، رسانه ها، شوراهای مردمی، نخبگان اجتماعی و علما و دیگر اقشار و اصناف اجتماعی، بر تأمین شاخص های حکومتداری خوب تأکید کرد و از مردم خواست تا اداره محلی بامیان را در اجراآت قانونی و برنامه های انکشافی و حکومتی اش همکاری و یاری رسانند.
آقای زهیر، متعهد شد تا، برای مردم بامیان صادقانه خدمت کنند، با فساد اداری و فساد پیشگان مبارزه کند و روابط نیک و نزدیکی که مردم و نهادهای های مردمی دارند، به منظور تقویت و گسترش اجماع نخبگان و کارگزاران و همدلی و همگرایی، تقویت و مستحکم شوند.
در آغاز این کنفرانس، پس قرائت قرآن شریف و پخس سرود ملی، محمد آصف مبلغ معاون ولایت، اهداف کنفرانس گزارشدهی را بر شمرد و از شرکت کنندگان خواست تا با سهمگیری فعال شان در جریان ارائه گزارش های ادارات حکومتی و موسسات همکار، مسئولیت خویش را به درستی ادا کنند.
در ادامه، فعالیت های یک ساله سکتورهای حکومتداری توسط انجنیر خلیل الله نور رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری، زیربنا و منابع طبیعی توسط انجنیر محمد انوری رئیس فواید عامه، امنیت توسط حمید لیاقت معاون ملکی قوماندانی امنیه و سید رضا شاهین معاون اوپراتیفی ریاست امنیت ملی، رزاعت و مالداری توسط انجنیر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت، احیا و انکشاف دهات توسط انجنیر محمد کریم اکبری آمر برنامه های ریاست احیا و انکشاف دهات، خصوصی توسط عبدالله نوید رئیس اقتصاد، مصئونیت اجتماعی توسط عزیزه احمدی از ریاست امور زنان، معارف توسط امیری ریاست معارف، استاد فاضلی نماینده دانشگاه و احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ و صحت عامه توسط داکتر وفی الله کاموی سرپرست ریاست صحت عامه بامیان، گزارش داده شد.
با ختم ارائه گزارش ها، برنامه پرسش و پاسخ بود که توسط عبدالله شایگان، عبدل دانشیار و محمدزمان همدرد، از اعضای کمیته ارزیابی کنفرانس به خوانش گرفته شد و به ترتیب جنرال حیات الله روستازاده رئیس امنیت ملی، جنرال محمدهاشم یاسین قوماندان مرکز هماهنگی، حمید لیاقت معاون ملکی قوماندانی امنیه، مرتضی نجاتی نماینده ریاست سارنوالی، معصومه خاوری رئیس دانشگاه، محمد ایوب امیری سرپرست ریاست معارف، عزیزه احمدی نماینده ریاست امور زنان، محمد انوری رئیس فواید عامه، عزیزالله امینیار آمر عوت مهاجرین، خیرالله حمیدی مسئول افغان تلیکام، سید مرتضی سرمد رئیس شرکت برشنا، محمد امان امان شاروال بامیان، وفی الله کاموی سرپرست ریاست صحت عامه، داکتر تاجزاده مسئول موسسه باران، داکتر ضمیر مبارز نماینده شفاخانه ولایتی، محمد کریم اکبری آمر برنامه های ریاست احیا و انکشاف دهات، محسن احمدی سرپرست ریاست عدلیه، احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ، قاضی شکیل احمد کاظمی رئیس دیوان مدنی محمکه استیناف و سید علی هاشمی رئیس شورای ولایتی بامیان، ضمن ارائه برنامه ها و پلان های کاری ادارات مربوطه ی شان، به تمام پرسش ها پاسخ دادند.
در ادامه، عبدالله شایگان به نمایندگی از کمیته ارزیابی کنفرانس، روند جاری در کنفرانس گزارشدهی، نحوه ارائه گزارش ها، تهیه گزارش ها، کیفیت کارها و فعالیت های انجام شده و گنجاندن آنها در گزارش و سایر موضوعاتی که قبلاً در طرزالعمل ترتیب شده بود را ارزیابی مقدماتی کرد و نقاط ضعف و قوت گزارش ها را به صورت سکتوری بیان داشت.
آقای شایگان، این ارزیابی را ابتدایی عنوان کرد و وعده داد که بزودی اعضای کمیته ارزیابی، کنفرانس گزارشدهی را به دقت مورد مطالعه و بررسی خواهند گرفت و نتایج ارزیابی نهایی را اعلام خواهد کرد.
طبق گزارش های ارئه شده، مجموع بودجه به مصرف رسیده در طول یک سال مالی مبلغ (۲۳۳۶۷۵۷۴۹۹.۳) افغانی است که مبلغ (۱۷۶۰۷۳۴۵۷۷) افغانی آن از طریق مستوفیت مواصلت و به مصرف رسیده است و مبلغ (۵۷۶۰۲۲۹۲۲.۳) افغانی آن از طریق موسسات همکار جذب و به مصرف رسیده است.
طبق این گزارش، عواید جمع آوری شده در طول یکسال مبلغ (۲۰۶۵۰۴۰۵۴) اعلام و گزارش داده شد.
بر اساس عزم و سیاست اداره محلی بامیان، سالانه کنفرانس گزارشدهی از کارکردها و فعالیت های این اداره را برای مردم در دو مرحله برگزار می کند.
مرحله نخست گزارشدهی، از اول ماه جدی سال جاری در ولسوالی های هفتگانه این ولایت برگزار گردید و مرحله پایانی آن در مرکز است که روز گذشته با حضور صدها تن از شهروندان بامیان و مسئولین حکومتی و نهادهای همکار، برگزار شد.