پل های دهن غرغری و دهن تگاب برگ ولسوالی پنجاب، افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

پل های دهن غرغری و دهن تگاب برگ ولسوالی پنجاب، افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. 
یکشنبه ۳ جدی ۱۳۹۶ 
محمد طاهر زهیر والی بامیان و هیئت همراه ایشان به منظور اشتراک در کنفرانس گزارش دهی سالانه حکومت به مردم، روز شنبه ۲ جدی سال روان عازم ولسوالی پنجاب شدند. قبل از آغاز کنفرانس، هیئت رهبری ولایت بامیان پل های دهن غرغری و دهن تگاب برگ ولسوالی پنجاب را افتتاح کردند.
این پل ها به ارزش ۱۶۲۶۵۶۷۸ افغانی، کمک مالی کشور دوست هندوستان، توسط شرکت ساختمانی افغان بام اعمار گردیده است. با ساخته شدن این پل ها برای مردم ولسوالی پنجاب، ورس و ولایت دایکندی سهولت های بهتر ترانسپورتی ایجاد شده است که در رفت و آمد مردم از این مسیر راحتی و آسودگی را مهیا می سازد.