با ساختن 150 گرین هاوس، مواد و لوازم تولید سبزیجات آن برای دهاقین زن توزیع شد.

یکشنبه، 21 عقرب 1396
محمد طاهر زهیر والی بامیان، پس از افتتاح نمونه ای یک باب گرین هاوس، تخم های سبزیجات و دیگر مواد و لوازم آن را برای دهاقین زن توزیع کرد.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بامیان، به منظور تأمین مصئونیت غذایی و تقویت معشیت خانواده های دهقان، جهت تولید و افزایش سبزیجات غیر فصلی، امروز یکصد و پنجاه گرین هاوس، همراه با مواد و لوازم آن، را در بامیان، به ارزش چهار میلیون و پنجصد هزار (4500000) افغانی افتتاح کرد.
در مراسم افتتاح و توزیع گرین هاوس ها در سیدآباد، مرکز بامیان، برگزار شده بود، علاوه بر حضور محمد طاهر زهیر والی بامیان، انجنیر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت، کریمه سالک رئیس امور زنان، حسن رنجبر رئیس شورای هماهنگی احزاب سیاسی بامیان و تعدادی از دهاقین و بزرگان بامیان نیز شرکت داشتند.
این 150 باب گرین هاوس در دو ولسوالی مرکز بامیان و یکه ولنگ افتتاح و توسط خانم ها، از برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، با حمایت مالی بانک جهانی، راه اندازی گردیده است.