سیستم نظارت و گزارشدهی به منظور تأمین شفافیت و تطبیق اهداف انکشاف پایدار معرفی شد

 
سیستم نظارت و گزارشدهی به منظور تأمین شفافیت و تطبیق اهداف انکشاف پایدار معرفی شد
_________________________
سه‌شنبه، 9 اسد 1397
در این جلسه، محمد طاهر زهیر والی بامیان، ضمن قدردانی از وزارت اقتصاد، دیجیتالی کردن را بخشی از توسعه و تأمین شفافیت در کشور عنوان کرد و در خصوص ایجاد سیستمی، در جهت سرعت ارتباطات و دانستن از وضعیت برنامه‌ها و پروژها، صحبت کرد و اعلام حمایت و همکاری نمود. 
اسماعیل رحیمی معین وزارت اقتصاد، در رابطه به اهمیت، اهداف، مقاصد و مؤثریت اهداف انکشاف پایدار سخن گفت و هدف از برگزاری این نشست را نیز الکترونیکی ساختن اطلاعات و معلومات، به منظور تطبیق موثر پروژه‌ها و آگاهی از وضعیت کمی و کیفی پروژه‌ها عنوان کرد و از حمایت و همکاری اداره محلی بامیان تشکری کرد.
در نشست، دو پرزنتیشن، در رابطه به اهداف انکشاف پایدار، که داری 17هدف، 169تارگیت و 232 شاخص اند، ارائه گردید.
در این جلسه، در رابطه به ساختار رهبری و نظارت و همچنین در خصوص چالش‌های فراروی آن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در این جلسه، علاوه بر مقام ولایت، معاون ولایت، معین وزارت اقتصاد و هیئت همراه ایشان، شورای ولایتی، رؤسای دوایر دولتی، رؤسای اقتصاد ولایات غور و دایکندی نیز شرکت داشتند.