جلسه‌ی کمیته‌ی ولایتی ادغام مجدد برگزار شد

 
جلسه‌ی کمیته‌ی ولایتی ادغام مجدد برگزار شد
_________________________
دوشنبه، ۱۳ حمل ۱۳۹۷
این جلسه، به ریاست محمد طاهر زهیر والی بامیان و با حضور مسئولین ادارات دولتی و موسسات همکار، در بخش مهاجرین و بیجاشدگان، برگزار و مطابق آجندا بحث و تبادل نظر کردند.
طبق آجندا، پس از مروری بر مصوبات جلسه‌ی گذشته، ریاست های صحت عامه و معارف، گزارش کار و فعالیت های خویش را در رابطه به ساختن کلینیک، مکتب در شهرک مهاجرین دشت قشقه ارائه کردند و پس از آن جهت پیگیری موضوعات توظیف شدند.
همچنین در این جلسه، در بخش‌های مختلف انکشافی و خدماتی برای بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان صحبت کردند و به منظور حمایت از اینها، فیصله گردید تا تمام نهادهای همکار، در هماهنگی با دفاتر مرکزی شان، برنامه‌های انکشافی و خدماتی شان را، توسعه و تقویت کنند.
جلسات ماهانه‌ی کمیته‌ی ادغام مجدد، به منظور انسجام و هماهنگی بیشتر بین ادارات و نهادهای مربوطه در امور بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان، تحت ریاست والی بامیان برگزار می‌شود.