پروژه‌ی انکشاف معیشت بدیل، به ارزش یکصد و پنجاه هزار دالر آمریکایی، در بامیان آغاز شد

 
پروژه‌ی انکشاف معیشت بدیل، به ارزش یکصد و پنجاه هزار دالر آمریکایی، در بامیان آغاز شد
_________________________
دوشنبه،۱۳ حمل۱۳۹۷
در مراسم آغاز به کار این پروژه، محمد طاهر زهیر والی بامیان، ضمن سپاسگزاری از تمویل کننده، تطبیق کننده و همکاران این پروژه، بر تطبیق درست و شفاف آن تأکید کرد و از مردم و مستفید شوندگان این پروژه ‌خواست تا مسئولانه همکاری کند.
والی بامیان، متعهد شد تا به منظور کاهش فقر و افزایش عواید مردم بامیان، از هر رهگذری ممکن استفاده کند تا مردم نان پیدا کند و در زندگی شان بهبودی آیند.
به گفته‌ی آقای نظری رئیس مبارزه با مواد مخدر بامیان، پروژه‌ی معیشت بدیل توسط دفتر مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل متحد تمویل مالی و توسط کمیته‌ی هالند، با همکاری و نظارت ریاست زراعت و امور زنان، تطبیق می‌شود.
این پروژه برای ۱۸ماه، به صورت آزمایشی که شامل مرغداری، مالداری و باغچه خانگی است، در مرکز بامیان و ولسوالی یکه ولنگ تطبیق می‌شود که در آن 600 خانواده را تحت پوشش قرار می دهند.